Introducció
Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de la contractació de productes i serveis (endavant << Condicions >>) a través del lloc web helion-tools.es, propietat d’ HELION TOOLS SL sota la marca comercial de HELION TOOLS, endavant, PRESTADOR, dels quals les dades de contacte figuren també a l’ Avís Legal d’aquesta web.
Aquestes condicions romandran publicades al lloc web a disposició de l’ USUARI per reproduir-les i desar-les com a confirmació de contracte, podent ser modificades en qualsevol moment per HELION TOOLS SL. És responsabilitat de l’ USUARI llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents al moment de la realització de comandes. HELION TOOLS SL arxivarà el document electrònic on es formalitzi la copra i ho tindrà a disposició l’USUARI per si aquest li sol·licita.
Els contractes no estan subjectes a formalitat a excepció dels casos expressament senyalats al Codi Civil i de Comerç i en aquesta o d’altres lleis especials.
L’acceptació d’aquest document comporta que l’ USUARI:
 • Ha llegit, entén i compren el que hi ha aquí exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per a contractar
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades
Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.
El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret a modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar als bens o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.
Identitat de les parts contractants
Per una banda, el PRESTADOR dels bens o productes contractats per l’USUARI és HELION TOOLS SL, amb domicili fiscal al Polígon Industrial Bufalvent Nau 13. Carrer Miquel Servet 37 – 08243 Manresa (Barcelona) NIF B62701818 i amb telèfon d’atenció al client 938770869.
I de l’altra l’ USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’us i custòdia i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.
Objecte de contracte
El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre EL PRESTADOR i l’USUARI al moment en que aquest accepta durant el procés de contractació en línia de casella corresponent.
La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei o producte concrets.

Rectificació de dades
Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades en el lloc web o als documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu info@helion-tools.com per tal que HELION TOOLS SL els corregeixi en la major brevetat possible.
L’USUARI podrà mantindré actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari.
Procediment de Contractació
L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix EL PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, L’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personal que se li requereixin, els quals es tractaran amb conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.
L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-ho en disposició de tercers,, així com comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi a un bloqueig immediat.
Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que conforme el que exigeix l’artícle 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) el procediment de contractació seguirà les següents passes:
 1. Clàusules generals de contractació
 2. Enviament i entrega de les comandes
 3. Dret de desestimació
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia
 5. Força major
 6. Competència
 7. Generalitats de la oferta
 8. Preu i termini de validesa de la oferta
 9. Despeses de transport
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes
 11. Procés de compra
 12. Dissociació i suspensió o rescindir contracte
 13. Garanties i devolucions
 14. Llei aplicable i jurisdicció

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de L’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per L’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT I ENTREGA DE COMANDES
EL PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.
Els enviaments de materials es faran habitualment per UPS (fora de la península) i NACEX (Península) segons el destí designat lliurement per  L’USUARI.
L’enviament s’efectuarà un cop s’hagi confirmat la disponibilitat del material i comprovat el pagament de la comanda.
El termini d’entrega estarà comprès entre 19 i 48 hores laborables, segons la població de destí i la forma de pagament triada. La data prevista d’enviament i entrega es subministraran prèviament a la confirmació de la comanda.
El termini d’entrega varia d’acord al tipus de missatgeria triada pel client
 • Nacional: Entrega en 19h aprox
 • Exportació: Global Express (entrega 1-2 dies) i Servei Standar (entrega 3-4) dies
Manca d’execució del contracte a distància
En cas de no poder executar el contracte perquè el producte o servei contractat no es trobi disponible en el termini previst, s’informarà a l’USUARI de la manca de disponibilitat i de que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això, es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.
En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte la devolució de l’import total, L’USUARI podrà reclamar que se li pagui el doble de l’import sense prejudici al seu dret de ser indemnitzat per danys i perjudicis soferts en el que excedeixi de dita quantitat.
EL PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan l’entrega del producte o servei no arribi a realitzar-se per ser les dades facilitades per L’USUARI, falses, inexactes o incomplertes.
L’entrega es considerarà realitzada al moment en que el transportista hagi posat els productes a disposició de L’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de l’entrega.
EL PRESTADOR respondrà davant L’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment de l’entrega de la comanda, podent  L’USUARI, mitjançant una simple declaració, exigir-li l’esmena de la falta de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d’aquests supòsits, L’USUARI podrà exigir, a més a més, la indemnització per danys i perjudicis, si procedeix.
L’USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del producte adquirit fins que EL PRESTADOR compleixi amb les obligacions establertes en aquest contracte.
Correspon a L’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes reclamacions que puguin estar justificades al document de recepció d’entrega.

En cas que la contractació no comporti l’entrega física de cap producte, sinó una activació de descàrrega en un lloc web, EL PRESTADOR informarà prèviament a  L’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descarrega.

 3. DRET DE DESESTIMACIÓ
Formulari de desestimació
L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, contats a partir de la data de recepció del producte o des de la celebració del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per exercir el dret a desestimació, regulat en l’article artícle 102 del Real Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries, endavant RDL1/2007. Si el prestador no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desestimació, el termini del seu exercici finalitzarà, dotze mesos després de la data d’expiració del període de desestimació inicial, conforme  article 105 del RDL 1/2007.
El dret a desestimació no serà aplicable als contractes referits i enumerats en l’article 103 del RDL 1/2007 i que es relacionen aquí.
Tota devolució s’haurà de comunicar al PRESTADOR per correu electrònic a info@helion-tools.com indicant el numero de factura o comanda corresponent.
En cas que la devolució no es realitzés amb l’embalatge original d’entrega, El PRESTADOR, podrà cobrar el cost de...€ a L’USUARI informant prèviament del fet a través del mateix canal de comunicació utilitzat.
Un cop L’USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili HELION TOOLS SL, Polígon Industrial Bufalvent Nau 13, Carrer Miquel Servet 37 – 08243 Manresa (Barcelona)

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LINIA
Qualsevols reclamació que  L’USUARI consideri oportuna serà atesa a la major brevetat del possible, podent-se realitzar a les següents adreces de contacte:
Postal: HELION TOOLS, Polígon Industrial Bufalvent, Nau 13, Carrer de Miquel Servet 37 – 08243 Manresa (Barcelona)
Telèfon: 938770869
E-mail: info@helion-tools.com
Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)
Conforme  a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per la resolució de conflictes online entre USUARI i PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.
Enllaç de la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR
Les parts no incorreran en la responsabilitat davant de qualsevol falta de força major. El compliment de la obligació s’endarrerirà fins la finalitat de cas de força major.

6. COMPETENCIA
L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats a la venda.
Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap mena.
L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE LA OFERTA
Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.
Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de HELION TOOLS SL o el que queda estipulat aquí, tindrà efecte, excepte pacte específic per escrit signat per PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.
Donats els continus avançaments tècnics i millores dels productes, EL PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions al respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti al valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran, tanmateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU Y TERMINI DE VALIDESA DE LA OFERTA
Els preus que s’indiquen al respecte de cada producte o servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i d’altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, excepte que s’indiqui explícitament el contrari, no inclouen despeses d’ enviament, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. El preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.
Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat dels productes com si no.
Tot pagament realitzat AL PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de L’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat al moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà en format paper juntament amb el producte adquirit. Es podrà descarregar la factura en PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la mitjançant un correu electrònic, ho haurà de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment podrà revocar aquesta decisió.
Per qualsevol informació sobre la comanda, L’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 938770869 o via correu electrònic a la direcció info@helion-tools.com

9. DESPESES DE TRANSPORT
Els preus publicats a la botiga no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació i descàrrega o bé de prestacions complementàries, excepte pacte escrit que expressi el contrari.
Els ports es calcularan al moment de desar la cistella o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes i per la direcció d’entrega.
La tarifa de transport aplicada és la següent:
 • Penísnusla 7.95 €
 • Illes Balears 10.00 €
 • Catalunya 5.93 €

Pels enviaments fora de la península, es calcula per volum/pes/país de destí.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES
EL PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents maneres per efectuar el pagament d’una comanda
 • Transferència bancària
 • Gir bancari
 • Taló
 • Pagaré
 • Confirming
 • Tarja de crèdit per compres a través de la botiga

L’USUARI podrà utilitzar un cupó de descompte al moment previ a la finalització de la compra en cas d’haver-lo rebut per part del PRESTADOR
Mesures de seguretat
El lloc web utilitzarà tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació de controls d’accés.
EL PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les maques de targes de crèdit o del banc que adquireix i que pugui o tingui potencial d’ocasionar danys a la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.
Està prohibida, en virtut de les programes de les marques de les targes, la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la tarja o targes.

11. PROCESSOS DE COMPRA
Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop desada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i enviament introduïdes.
Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, tan sols és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.
Des de la cistella es pot fer una comanda seguint les passes següents per la seva correcta formalització:
1.- Comprovació de les dades de facturació
2.- Comprovació de la direcció d’enviament
3.- Selecció de forma de pagament
4.- Realitzar la comanda (comprar)
Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de  L’USUARI confirmant la realització de la comanda.
Comandes (sol·licituds de compra)
El sistema, de forma immediata, enviarà al e-mail de L’USUARI una confirmació de recepció de la seva ordre de comanda i en un màxim de 24h, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCINDIR EL CONTRACTE
Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considerarà separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.
EL PRESTADOR podrà, sense previ avís, suspendre o finalitzar l’accés de L’USUARI als seus serveis, en la seva totalitat o parcialment quan L’USUARI no compleixi amb les obligacions establertes en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques que li siguin aplicables.
Quan EL PRESTADOR exerceixi qualsevols dels seus drets o facultats sota aquesta clàusula, tal exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS
Les garanties respondran al regulat al Títol referit a “ Garanties i serveis postvenda “ del Real Decret Legislatiu 1/2007 del 16 de novembre, per que s’aprova el text de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme la legislació espanyols en allò que no estigui expressament establert. Qualsevol controvèrsia que pugui suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de L’ USUARI, el lloc del compliment de la obligació o aquell en que es trobi el bé si aquest fos un immoble.