El client disposarà d'un termini de 14 dies establert legalment a partir de l'endemà de la data d'un contracte de servei o el dia de recepció del producte per enviar a HELION TOOLS qualsevol reclamació en relació amb el producte subministrat. Transcorregut aquest termini, els productes seran considerats conformes pel client.

La reclamació s'ha de fer a través de:

Departament de Logística logistics@helion-tools.com  +34 93 8770869
Departament Comercial ventas@helion-tools.com +34 93 8770869


HT no es fa responsable i es reserva el dret de rebutjar possibles devolucions en cas de mercaderia en mal estat per mal ús o danys d'enviament.

Només s'acceptarà devolució de material en els casos següents:

a) No s'accepta com a norma la devolució de mercaderies no defectuoses. No obstant això, en casos especials i com a excepció, s'accepten devolucions, però només amb l'aprovació prèvia d'HT, i posterior confirmació a la recepció de la mercaderia que compleixen els requisits. En aquests casos de devolució s'aplicarà un recàrrec del 15% del valor de la mercaderia per despeses de manipulació i administració. Les despeses de transport aniran a càrrec del comprador.

b) Material defectuós en el moment de la seva recepció: Si el material és defectuós d'origen, s'ha de comunicar a HT, i un cop assignat el número de devolució, el producte s'enviarà a HT amb el seu embalatge original. No s'acceptaran devolucions que no compleixin aquests requisits: embalatge original i sense utilitzar.

Tota la mercaderia retornada ha d'anar acompanyada de la factura o albarà.

COMPLETAR FORMULARI DE DESESTIMACIÓ