Descripció

Fórmula

Definició

Volúm de llimadures al llarg del temps

Volums de xips al llarg del temps

Dc = Diàmetre de tall

ae = Amplada de tall radial

ap = Profunditat de tall axial

fz = Velocitat d'avanç per dent

De = Diàmetre de tall efectiu

vc = Velocitat de tall

Q = Volums de llimadures al llarg del temps

I = Longitud de treball

Vf = Velocitat de l'avanç

hm = Gruix mitjà de la llimalla

kr = Angle d'entrada del tall

Pa = Potència de conducció

kc = Força de tall específica

ηmt = Nivell d'eficiència

Tc = Temps de processament

Gruix mitjà de la llimalla

(Fresat de superfícies planes i escalonades)

quan ae / Dc ≤ 0.1

Gruix mitjà de la xip (ae / Dc ≤ 0.1)

Potència

Potència de conducció

Gruix mitjà de la llimalla

quan ae / Dc ≥ 0.1

Gruix mitjà de la xip (ae / Dc ≥ 0.1)

Temps de processament

Temps de processament